Startup Academy Flight II Submission Form

  • Who is going to buy your product and service?/Ai sẽ mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn?
  • Does your business have more than one way to make money?/Có phải doanh nghiệp của bạn có nhiều dòng doanh thu?
  • Who is on your team and what are their roles?/Có những ai trong nhóm của bạn và vai trò của họ là gì?
  • It is important for every entrepreneur to understand the PROs and the CONs of what it means to enter the entrepreneurial journey. StartUp Academy is looking for female applicants that are committed and ready to take on the unique challenges required to build a business./Điều quan trọng là mỗi doanh nhân cần hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của mình và tác động của các đặc điểm này đối với quá trình khởi nghiệp. StartUp Academy tìm kiếm các nữ doanh nhân có tính cam kết và sẵn sàng đương đầu với các thử thách để xây dựng doanh nghiệp của mình.
  • Passion is a driving force in the success of any business endeavor and StartUp Academy is looking for applicants that showcase passion and knowledge in the area of business shared./Đam mê là nguồn động lực thúc đẩy thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. StartUp Academy tìm kiếm các ứng viên thể hiện được đam mê và kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh của họ.