Unleash Your Big Idea!

WECREATE | VIETNAM là nơi dành cho những phụ nữ quan tâm đến khởi tạo hoặc mở rộng doanh nghiệp. WECREATE | VIETNAM cung cấp các chương trình huấn luyện, tập huấn, kết nối với cộng đồng, thu hút truyền thông, tiếp cận với thị trường và các nguồn lực cần thiết khác để nâng tầm doanh nghiệp.